فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
91
آقای امیر ذوقی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
92
دکتر سیدمحمدهادی راجی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
93
آقای روح الله رازینی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
94
آقای سعید رجحان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
95
آقای قاسم رحیم‌زاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام
96
آقای سیدهادی رضائیان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام
97
آقای علی رضائیان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
98
آقای محمدمهدی رضایی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام
99
آقای محمدرضا روحانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
100
آقای علیرضا روشن ضمیر
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام
101
آقای محمدهادی زاهدی‌وفا
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
102
آقای مهدی سپهری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
103
آقای سیدحسن سعادت مصطفوی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
104
دکتر سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
105
آقای حسینعلی سعدی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
106
آقای روح الامین سعیدی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
107
آقای محمد سلیمانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
108
آقای مصطفی سمیعی نسب
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
109
آقای فرشاد شریعت
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
110
آقای محمدجواد شریف‌زاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
111
آقای احمد شعبانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
112
آقای امید شفیعی قهفرخی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
113
آقای مصطفی شهیدی تبار
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام
114
دکتر علی صابری تولایی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
115
دکتر جعفر صادق منش
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
116
آقای مهدی صادقی شاهدانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
117
آقای محمدجواد صادقی مجد
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
118
آقای علی صالح‌آبادی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
119
آقای محمد طالبی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
120
دکتر هادی طحان‌نظیف
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق