فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
61
آقای محمدباقر باقری کنی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
62
آقای مصباح الهدی باقری کنی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
63
آقای ناصر باهنر
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
64
آقای حسین بختیاری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
65
آقای محمدرضا برزویی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
66
آقای حسن بشیر
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
67
آقای فرهاد بصری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
68
آقای ابوالفضل بهادری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام
69
آقای حسین بیرشک
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
70
آقای عباس تقویان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
71
آقای محمد امین تقوی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام
72
آقای محمد توحیدی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
73
آقای مهدی جاودانی مقدم
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
74
آقای نادر جعفری هفتخوانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
75
آقای محمود جمال الدین(زنجانی)
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
76
دکتر ناصر جمالزاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
77
آقای مرتضی جوانعلی‌آذر
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
78
دکتر توکل حبیب‌زاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
79
دکتر طاهر حبیب‌زاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
80
آقای حسین حسن‌زاده سروستانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
81
آقای سیدعلی حسینی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
82
آقای مهدی حمزه پور
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
83
آقای محمدحسن خانی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
84
دکتر حسین خلف رضایی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
85
آقای علی‌اصغر خندان
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
86
آقای عبدالکریم خیامی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
87
آقای حسن دانایی‌فرد
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
88
دکتر جلال درخشه
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
89
آقای علیرضا دهقانی فیروزآبادی
دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد
90
آقای حمیدرضا دهقان‌نیری
دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام